Top
شرح وظایف مسئول امور عمومی و معاون پرورشی

شرح وظایف مسئول امور عمومی :

 -همکاری در برنامه ریزی و فعالیت های مدرسه با مدیر ، معاون آموزشی و پرورشی

 -برنامه ریزی و همکاری در انجام به موقع و مطلوب مراسم صبحگاهی، نماز جماعت و سایر مراسم با همکاری مربی پرورشی

-کنترل و نظارت دقیق بر امر سرویس ایاب و ذهاب دانش آموزان

-مراقبت از دانش آموزان به هنگام سوار و پیاده شدن از سرویس ها

-نظارت دقیق بر امر حضور و غیاب کادر آموزشگاه

 -ایجاد نظم در آموزشگاه

 -تماس با خانواده ها در موارد انضباطی با هماهنگی مسئول پایه

 -همکاری در برنامه ریزی بازدیدها، اردوها و گردش های علمی  

 -تهیه و تنظیم گزارش های لازم از مسائل جاری آموزشگاه و ارائه به مدیر

 - مشارکت در فعالیتهای جاری آموزشگاه و گروههای دانش آموزی

 -حضور در آموزشگاه در اوقات رسمی و تعطیلات فصلی طبق مقررات.

 -شرکت فعال در جلسات، شوراها و دوره های کارآموزی

 -انجام مکاتبات اداری و تنظیم درست و نگهداری سوابق اداری و دفاتر اداری موجود در آموزشگاه

 -انجام امور تفویض شده مدرسه در غیاب مدیر

 - همکاری در امر ثبت نام و تنظیم دفاتر آمار ، امتحانات و اموال و .... 

 -مشارکت فعال در شوراهای دانش آموزی در جهت استفاده از نظرات  شورا و همچنین سپردن فعالیت های مدرسه ای به دانش آموزان.

-اخذ وجوه شهریه ثبت نام و سایر هزینه های تحصیلی دانش آموزان و انتقال آن به حسابداری مدرسه.

-ارسال اسناد مالی به امور مالی.

-نظارت بر حفظ و نگهداری اموال و تجهیزات مدرسه

-تمهیدات لازم جهت تهیه اقلام مورد نیاز مدرسه.

-نظارت بر انجام امور خدماتی و حفاظتی مدرسه.

-سایر امور ارجاعی عندالزوم

شرح وظایف معاون پرورشی:

-ارزیابی مداوم از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان.

-برنامه ریزی و زمان بندی آزمون های کلاسی و پایه ای با هماهنگی مشاور پایه

-بایگانی دقیق و منظم نتایج  آزمونها به گونه ای که مقایسه و ارزیابی برای سال بعد امکان پذیر باشد.

-نشست ماهانه با مشاور پایه با حضور مدیر مدرسه جهت بررسی مسائل آموزشی و تربیتی و استفاده از نظرات آنها (به صورت پایه ای هر ماه و به صورت کلی دو نوبت در سال)

-برنامه ریزی جهت شناسایی استعداد دانش آموزان در زمینه های مختلف و شرکت آنها در گروههای کلاسی و مدرسه ای با همکاری مشاور پایه.

-ترسیم نمودار مقایسه ای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان جهت ارائه به شورای آموزش و نصب در تابلو دفتر مدرسه.

-حضور در مدرسه در اوقات رسمی و تعطیلات فصلی طبق مقررات.

-همکاری و نظارت بر فعالیتهای آزاد دانش آموزان در زنگ تفریح

- برنامه ریزی آموزشی، تربیتی، فرهنگی، هنری، تفریحی و ورزشی برای اوقات فراغت دانش آموزان به خصوص در ایام عید و تابستان.

-ارائه به موقع گزارش انجام فعالیتهای آموزشی و پرورشی به مدیر مدرسه.

-برنامه ریزی و همکاری برای برگزاری گردش های علمی، اردو و بازدیدها.

-همکاری در اجرای برنامه صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.

-همکاری با مدیر مدرسه و اشتراک مساعی در انجام وظایف مدیر.

-انجام امور تفویض شده در غیاب مدیر.

-پیش بینی امکانات مورد نیاز و برنامه ریزی جهت استفاده از امکانات و وسایل کمک آموزشی و تکنولوژی

-تهیه و تنظیم برنامه امتحانات و همکاری در برگزاری

-مشارکت فعال در جلسات شورای دانش آموزی به منظور استفاده از نظرات شورا .

-برگزاری سخنرانی های کوتاه و ساده به منظور آشنا نمودن دانش آموزان با مسائل اجتماعی، سیاسی، مذهبی و ...

-برنامه ریزی برای مشارکت جدی وفعال دانش آموزان درکلیه فعالیتهای پرورشی بخصوص گرامیداشت
مناسبتها و ایام ا...

-توسعه فعالیتهای تربیتی، اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمن های دانش آموزان با رعایت مقررات مربوطه.

-برنامه ریزی امور فوق برنامه و نظارت بر کیفیت انجام آن.

-دعوت از اساتید و صاحبنظران جهت آموزش و ارتقاء سطح علمی معلمان و مربیان.

-برنامه ریزی و نظارت بر برگزاری کنفراس ها و مسابقات علمی دانش آموزی.

-تجزیه و تحلیل فرآیند آموزشی و ارتقاء ارزشیابی تحصیلی دانش آموزان.

-برنامه ریزی و تنظیم مسابقات قرآنی و کمک به آماده کردن دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات.

-مستند سازی فعالیت های  آموزشی و تربیتی .

-برنامه ریزی امور نمایشگاه ها و همایش های علمی- پژوهشی دانش آموزان و معلمان.

-تلاش در جهت ارتقاء  سطح علمی و عملی خود در موضوع شغلی

-سایر امور اجرایی عندالزوم.

شرح وظایف مسئولین پایه

-کمک به حل مشکلات درسی دانش آموزان با هماهنگی  معلم مربوطه.

-بازدید و نظارت تعلیماتی بر امور کلاس داری، روش تدریس و کیفیت آموزشی معلمان به صورت مستمر.

-همکاری با  معلمان و مربیان و مشاور و رسیدگی به مشکلات تربیتی و اخلاقی دانش آموزان.

-بازدید و نظارت تعلیماتی بر امور کلاس داری، روش تدریس وکیفیت آموزشی، تربیتی معلمان به صورت مستمر.

-تشکیل بانک سوال به گونه ای که هر سال سوالات جدیدی طرح گردد. 

-تهیه و تدوین فرم های مورد نیاز برای بازدید و ارزیابی از کلاس.

-برنامه ریزی برای ارتقای مستمر و کیفیت بخشی به امر آموزش و پرورش دانش آموزان و رعایت بودجه بندی محتوی

شرکت در جلسات (فردی و گرووهی) اولیا و ارائه نقطه نظرات لازم.

-پاسخگویی به سوالات تخصصی اولیا در زمینه های آموزشی و پرورشی.

-آگاهی بخشی راجع به فن آوری های جدید به معلمان.

-ارزیابی مداوم از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و اخذ نتایج آزمون ها به منظور ارائه مستمر به اولیا.

مشارکت فعال درجلسات شورای دانش آموزی به منظور استفاده ازنظرات شوراوواگذاری فعالیتهای مدرسه ای به دانش آموزان.

-تماس مداوم با خانواده ها به صورت تلفنی یا حضوری یا نظرخواهی کتبی درباره وضعیت کلی آموزشگاه، امور تحصیلی دانش آموزان و تنظیم گزارش .

-همکاری و نظارت بر فعالیت های آزاد دانش آموزان در زنگ تفریح.

-به عهده گرفتن وظایف معلمان و مربیان در غیاب آنها.

-همکاری با کادر اجرایی در زمینه برنامه صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.

-رسیدگی به حضور وغیاب دانش آموزان و اطلاع رسانی به موقع به اولیا.

-مراقبت از امور تحصیلی کلیه دانش آموزان بویژه دانش آموزان سرآمد و ضعیف به نحوی که هر کدام به نتیجه مطلوب دست یابند و دادن برنامه درسی به هر دانش آموز.

-نظارت بر امور آموزشی ، پرورشی، بهداشتی و مشاوره ای دانش آموزان پایه مربوطه.

-تلاش برای ارتقاء علمی و تخصصی خود

 -رسیدگی به امور فوق برنامه و نظارت بر کیفیت آن.

-بکارگیری دانش آموزان در فعالیت های گروهی مدرسه.

-برگزاری اردوها وبازدید های  پرورشی آموزشی پایه

-مشاوره تربیتی و آموزشی با دانش آموزان به صورت جمعی و فردی

-تشکیل و تکمیل پرونده استعداد سنجی دانش آموزان.

-ارائه و اجرای طرح های آموزشی با هماهنگی کامل شورای آموزش، معلمان و مربیان.

-تحویل کارنامه به اولیای دانش آموزان.

-اخذ نظارت مشورتی از دانش آموزان و اولیا و معلمان در جهت بهبود امور مدرسه.

-همکاری در آماده سازی و برگزاری  مسابقات

-نظارت بر اجرای طرح های آموزشی و پرورشی.

-سایر امور اجرایی عندالزوم.